Quản lý trạng thái với Provider và StateNotifier

Hello! Nếu bạn đã từng sử dụng Provider thì chắc hẳn bạn cũng sẽ tận dụng luôn ChangeNotifierProvider hoặc ValueListenableProvider hoặc cái gì gì đó tương tự để quản lý “Nhà nước” luôn cho tiện đúng không. ChangeNotifier thì mình đã dùng khá nhi…

Trần Bình Minh-

Sử dụng chung ChangeNotifier cho nhiều page trong Flutter

Vấn đề ? Mình có 1 page là profile và login, ở profile mình sử dụng ChangeNotifierProvider để cung cấp một lớp ChangeNotifier (tạm gọi là lớp state) có nhiệm vụ lưu giữ thông tin user hiện tại. Trong trường hợp ch…

Trần Bình Minh-
Không tìm thấy kết quả nào